Apie mus

Kodėl mes

UAB „Inti“ dirba atsakingi, didelę darbo patirtį sukaupę įvairių statybos sričių specialistai. Darbus koordinuoja aukštą kvalifikaciją turintys, atestuoti projektų ir statybos darbų vadovai. Įmonėje suburta profesionali komanda, nevengianti sudėtingų užduočių, randanti novatoriškus ir kūrybiškus sprendimus, užtikrinančius maksimalią naudą užsakovui. Darbai atliekami naudojant tiek tradicines, tiek inovatyvias statybos technologijas ir medžiagas, glaudžiai bendradarbiaujant su užsakovais, subrangovais ir medžiagų tiekėjais, dalijantis žiniomis ir patirtimi. Statybos darbų vykdymą laiku užtikrina racionalus darbų organizavimas, modernus transporto ir statybinių  mechanizmų parkas. Siekdami išlaikyti patikimos ir profesionaliai dirbančios įmonės vardą, ypatingą dėmesį skiriame darbų kokybės kontrolei, darbuotojų saugai ir sveikatai, aplinkosaugai. 

Kompetencija
UAB „Inti” yra atestuota:
- Statybos produkcijos sertifikavimo centre.   Atestatas Nr. 1020, pirmą kartą išduotas 1999 m. kovo 4 d., suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu:
 • statinių kategorijos: ypatingi statiniai;
 • statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros (110 kV įtampos), elektroninių ryšių infrastruktūra, kiti inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai.
 • statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.
 
- LR Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos. Atestatas Nr. E-2088, išduotas 2015 m. liepos 31 d., suteikia teisę elektros įrenginių eksploatavimo darbais:
 • elektros tinklo iki 400 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.
 
UAB „Inti“ yra Lietuvos statybininkų asociacijos  (LSA), Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos  (LVTA) bei  Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos narė. 

Bendrovė įtraukta į Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų tiekėjų sąrašą, NATO skelbiamų konkursų potencialių tiekėjų sąrašą, turi teisę dirbti su informacija, žymima žyma „Slaptai“, turi LR Ginklų fondo licenziją, leidžiančią vykdyti sprogdinimo darbus.

 
 

Kokybės politika ir vadybos sistemos

 Visi  darbai atliekami kokybiškai, griežtai laikantis aplinkosaugos ir darbų saugos reikalavimų. Dar 2004 m. bendrovėje įdiegtos kokybės vadybos ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008) ir aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001:2004 (LST EN ISO 14001:2005) sistemos, 2007 m. įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008), 2016 m. pradžioje įmonėje įdiegta informacijos saugumo valdymo sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO/IEC  27001 reikalavimus.

  Sistemos nuolat atnaujinamos, audituojamos ir sėkmingai veikia.

 

Kokybės politikos tikslai ir principai:

 • prioritetas kokybei visose įmonės veiklos srityse,
 • nuolatinis ryšys su užsakovais ir tiekėjais, siekiant gerinti paslaugų kokybę,
 • operatyvus ir savalaikis užsakymų vykdymas,
 • progresyvių technologijų diegimas,
 • nuolatinis viso personalo tobulėjimas,
 • kokybės priklausomybės nuo tikrinimų panaikinimas,
 • kokybės vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio ISO 9001 standarto reikalavimus, rezultatyvus veikimas.

Aplinkos apsaugos politikos tikslai ir principai:

 • prižiūrėti ir nuolat tobulinti bendrovėje įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus,
 • taikyti taršos prevencijos priemones, siekiant sumažinti veiklos daromą poveikį aplinkai,
 • laikytis visų taikomų aplinkos apsaugos teisinių įstatymų ir normatyvinių dokumentų,
 • nuolat gilinti visų darbuotojų žinias aplinkos apsaugos srityje ir siekti jų taikymo kasdieninėje veikloje,
 • taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius,
 • įgyvendinti numatytus aplinkos apsaugos tikslus ir skirti tam reikalingus išteklius,
 • minimizuoti vykdomos veiklos poveikį aplinkai.

Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos tikslai ir principai:

 • prižiūrėti ir nuolat tobulinti bendrovėje įdiegtą darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą, atitinkančią standarto LST 1977 (BS OHSAS 18001) reikalavimus,
 • identifikuoti pavojus visose darbo vietose,
 • siekti nuolatinio rizikos mažinimo, vykdyti su darbu susijusių sužalojimų, susirgimų, profesinių ligų ir incidentų prevenciją,
 • vystant ir vykdant gamybinę veiklą laikytis Lietuvos Respublikos teisinių ir norminių dokumentų reikalavimų,
 • nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos tikslus bei skirti reikalingus išteklius jų įgyvendinimui,
 • gilinti visų darbuotojų žinias darbų saugos srityje ir siekti šių žinių praktinio pritaikymo savo darbe,
 • darbuotojams suteikti geras darbo ir buities sąlygas jų darbo vietose,
 • atliekant statybos montavimo darbus, pašalinti ar kiek galima sumažinanti neigiamą poveikį ir riziką, susijusią su darbuotojų sauga ir sveikata.

Informacijos saugumo politikos tikslai ir principai:

 • prižiūrėti ir nuolat tobulinti bendrovėje įdiegtą informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto ISOIIEC 27001  reikalavimus,
 • taikyti informacijos saugumo valdymo priemones ir sumažinti bendrovės informaciniam turtui kylančią informacijos saugumo riziką,
 • laikytis visų taikomų su informacijos saugumu susijusių teisinių ir kitų reikalavimų bei įsipareigojimų,
 • nuolat stiprinti darbuotojų supratimą apie informacijos saugumo valdymo sistemos svarbą ir siekti informacijos saugumo užtikrinimo principų taikymo kasdieninėje veikloje,
 • apsaugoti bendrovės informacinį turtą nuo tyčinio ar netyčinio atskleidimo, išplatinimo, vagystės, sugadinimo, sunaikinimo, suklastojimo ar iškraipymo,
 • įgyvendinti numatytus informacijos saugumo tikslus ir skirti tam reikalingus išteklius. 

 

 

 

Siekiant  suteikti klientams aukščiausios kokybės paslaugas už mažiausią kainą ir per trumpiausią terminą, 2015 m. UAB "Inti" įdiegta specializuota, pažangių, tarptautiniu mastu pripažintų metodikų TOC ir LEAN pagrindu, sukurta veiklos procesų valdymo metodika, standartizuoti ir optimizuoti veiklos procesai.