Aplinkos apsaugos politika

.

Teikdami statybos ir projektavimo paslaugas, siekiame patenkinti klientų lūkesčius, naudodami aplinkai nekenksmingas technologijas. Siekdami tikslo – mažinti aplinkos taršą, nuolat mažiname gamybinių atliekų kiekį. Gerindami aplinkos apsaugos būklę, taupiau naudojame energetinius išteklius.

UAB „Inti“ prisiima atsakomybę už vykdomos veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:

  • prižiūrėti ir nuolat tobulinti bendrovėje įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus;
  • taikyti taršos prevencijos priemones, siekiant sumažinti veiklos daromą poveikį aplinkai;
  • laikytis visų taikomų aplinkos apsaugos teisinių bei kitų reikalavimų;
  • nuolat gilinti visų darbuotojų žinias aplinkos apsaugos srityje, siekti jų taikymo kasdieninėje veikloje ir skatinti darbuotojų sąmoningumą saugoti aplinką;
  • taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius;
  • užtikrinti tinkamą susidarančių atliekų tvarkymą;
  • įgyvendinti numatytus aplinkos apsaugos tikslus ir skirti tam reikalingus išteklius.

UAB „Inti“ aplinkos apsaugos politika skelbiama viešai ir prieinama visoms suinteresuotoms šalims.