Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos politika

,

Mūsų devizas – nuolatinis rūpestis darbuotojų sauga ir sveikata

Atlikdami statybos montavimo darbus bei teikdami projektavimo paslaugas, siekiame pašalinti ar kiek įmanoma sumažinanti neigiamą poveikį ir riziką, susijusią su darbuotojų sauga ir sveikata.

UAB „Inti“ teikdama statybos paslaugas bei vykdydama garantinę priežiūrą ir modernizaciją, prisiima atsakomybę už bendrovės veiklos daromą poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai ir įsipareigoja:

  • prižiūrėti ir nuolat tobulinti bendrovėje įdiegtą darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą, atitinkančią standarto LST EN  ISO 45001:2018 reikalavimus;
  • identifikuoti pavojus visose darbo vietose, vykdyti nuolatinį monitoringą;
  • siekti pavojų pašalinimo, o kur nėra galimybių, mažinti jų keliamą riziką, vykdyti su darbu susijusių sužalojimų, susirgimų, profesinių ligų ir incidentų prevenciją;
  • vystant ir vykdant gamybinę veiklą, laikytis Lietuvos Respublikos teisinių ir norminių dokumentų reikalavimų;
  • nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos tikslus bei skirti reikalingus išteklius jų įgyvendinimui;
  • užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų tinkamai apmokyti, turėtų reikiamą informaciją, įrangą ir priemones užduotims saugiai atlikti;
  • kelti darbuotojų kompetenciją darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
  • užtikrinti, kad darbuotojai tiesiogiai arba per jų atstovus, būtų informuojami ir su jais būtų konsultuojamasi darbuotojų saugos ir sveikatos būklės gerinimo, priemonių įgyvendinimo bei kontrolės klausimais;
  • skatinti darbuotojų saugos ir sveikatos kultūros, kurioje kiekvieno darbuotojo svarbiausia vertybe taptų jo paties ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata, formavimą;
  • darbuotojams suteikti geras darbo ir buities sąlygas jų darbo vietose.

UAB „Inti“ darbuotojų saugos ir sveikatos politika skelbiama viešai ir prieinama visoms suinteresuotoms šalims.